a rovat írásai

Nem a rák, méreginjekció végzett a költővel?

Nemzetközi szakértők egy csoportja szerint százszázalékos bizonyossággal kijelenthető, hogy a Nobel-díjas chilei költő, Pablo Neruda halálát nem rák okozta, ahogy azt annak idején a katonai rezsim állította a dél-amerikai országban.

És elindult a nagy íróper

Hatvan éve, 1957. október 25-én kezdődött az 1956-os forradalom utáni Kádár-kormány nagy nemzetközi visszhangot kiváltó koncepciós jogi eljárása, a „nagy íróper″.

Segédmunkásból lett költő

Október 24-én lesz hetvenöt éves Serfőző Simon Kossuth- és József Attila-díjas költő, író.

Ishiguróé a Nobel

Kazuo Ishiguro angol írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.

Hemingway tíz évesen képzeletben Európába utazott

Előkerült Ernest Hemingway első elbeszélése, amelyet még tízéves korában írt. A fikciós útinaplót két Hemingway-kutató, Sandra Spanier és Brewster Chamberlin találta meg egy Key West-i magánarchívumban.

100 éve született Szbó Magda - megemlékezés Debrecenben

Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából emlékházat és domborművet avattak az író egykori iskolájában, a debreceni Dóczy gimnáziumban.

Csesztve és Sztregova, Arany és Madách

Madách Imre Irodalmi Napokat tartanak a szlovákiai Alsósztregován és a Nógrád megyei Csesztvén; a pénteki és szombati rendezvény programjait Arany János születésének 200. évfordulója jegyében állították össze, és megemlékeznek a két költő barátságáról is, tájékoztatta az MTI-t a csesztvei Madách Imre Emlékház munkatársa.

Költő elvont gondolatisággal

Hatvan éve, 1957. október 3-án halt meg Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költő, műfordító.

Tompa a búslelkű verselő lelkész

Kétszáz éve született Tompa Mihály, népdalokból kiinduló édes-bús elégiák és hazafias versek szerzője. Három település református lelkésze, és Petőfi, majd Arany barátja. Aki végül is három faluban élte le életét, és vetette papírra tekintélyes életművét.

Ma van a magyar dráma napja

A magyar dráma napját 1984 óta rendezik meg Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve.

King a rémkirály

Nagy valószínűséggel Stephen Edwin King írással tölti 70. születésnapját is. Na jó, mondjuk inkább, hogy azért reggel még bepötyög néhány bekezdést az aktuális műből, és csak azután adja meg magát a nagy napnak. És ünnepelheti, ünnepeltetheti magát, mert valószínűleg ő a világ legismertebb, és legelismertebb élő írója.

Irodalom összes cikke »

​A magyar nyelv napja

nyelvnap leadNovember 13. a magyar nyelv napja, miután az Országgyűlés  2011. szeptember 26-án egyhangúlag elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot.

Ez az adminisztratív lépés lehetőséget ad arra, hogy évente egy bizonyos időpontban a közfigyelem ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk egyik fő alapját jelentő magyar nyelvre.

A magyar nyelvet az 1844-es nyelvtörvény tette hivatalos nyelvvé hazánkban. Emlékezzünk meg röviden azokról a nyelvészekről, tudósokról, a teljesség igénye nélkül, akik jelentősen hozzájárultak a magyar nyelv gyarapításához, erősítéséhez.

Sylvester János (1504 körül – 1551 után) volt, aki megszerkesztette az első magyar nyelvtant (1504); ő fordította le magyarra elsőként tudományos precizitással a teljes Újszövetséget (1541); és ő írta az első időmértékes verseket magyar nyelven.

Geleji Katona István (1589–1649) református püspök sokrétű iskolaszervező és teológusi tevékenysége mellett román nyomdát alapított Gyulafehérváron. A Magyar grammatikácska (1645) című művében a nyelvhasználat, a helyesírás és a szóképzés egyes kérdéseiről írt, amivel sokat tett nyelvünk stilisztikai sajátosságainak azonosításáért, és jelentősen hozzájárult a protestáns helyesírás egységesítéséhez.

Apáczai Csere János (1625–1659) iskolateremtő munkássága mellett, részben annak részeként megírta a Magyar Encyclopaediát (1653–1655). Ebben a tudományos ismeretterjesztő művében pontosan meghatározott, összefüggő rendszerbe illeszkedő magyar nyelvű tudományos terminológiát használt, ami egyaránt tükrözte a magyar nyelv fejlettségét és az ő invenciózusságát.

encikli.jpg
Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája (1653–1655)

Révai Miklós (1750–1807) nyelvész volt, egyetemi tanár, aki megalapította a magyar történeti nyelvészetet. Műveiben, vitáiban a ma is érvényes helyesírási alapelvünket, a szóelemző elvet képviselte. Nyelvújítóként nyelvészeti szakszavakat is alkotott, neki köszönhetjük ‘helyesírás’ és ‘nyelvtudós’ szavunkat. Munkássága költőként és kiadóként is jelentős.

Kazinczy Ferenc (1759–1831) író, költő, iskolalapító, szerkesztő, a nyelvújítás vezéralakja – életművének hatását mai napi érezzük. Érdekesség, hogy az 1990-es években elindított skót gael nyelvújítási program vezetői megkülönböztetett figyelemmel tanulmányozták Kazinczy és a nyelvújítók munkásságát. Hogy az elért eredmények ellenére nem kell hátradőlni a karosszékben, arra a Kazinczy-család története szolgál vegyes példával. Egyenes ági leszármazottai közül többen Svédországban élének, és a család legfiatalabb tagjai már nem beszélnek magyarul. Széphalmon, Kazinczy Ferenc gyümölcsöskertjében épült fel a Magyar Nyelv Múzeuma, amely tudományos színvonalon és a közönség számára érthető módon mutatja be a magyar nyelv szépségeit.

Reguly Antal (1819–1858) néprajzkutató és nyelvész a magyarországi finnugrisztika egyik korai, kiemelkedő képviselője. Földrajzi, néprajzi, embertani és nyelvészeti gyűjtései egyaránt jelentősek.

Czuczor Gergely (1800–1866) bencés szerzetes volt, költő és nyelvtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 84 verséről mutatták ki, hogy a nép ajkán népdallá vált. Nyelvészként fő műve a halála után Fogarasi János (1801–1878) által befejezett A magyar nyelv szótára (1862–1874). A hatkötetes mű az első tudományos igényű egynyelvű magyar értelmező szótár. Etimológiai és történeti is egyben. A Czuczor és Fogarasi által alkalmazott gyökteóriát és motivált jelentéselméletet az utóbbi években ismét elővették.

Szarvas Gábor (1832–1895) a magyar nyelvművelés megteremtője. Miután nyelvészeti és ismeretterjesztő tevékenységével országos hírnevet szerzett, a Magyar Tudományos Akadémia őt bízta meg a magyar nyelv kutatását és művelését szolgáló folyóirat alapításával. Ez a lap az 1872-ben indult Magyar Nyelvőr, amely napjainkban is megjelenik.

Simonyi Zsigmond (1853–1919) nyelvész, egyetemi tanár sokoldalú tevékenységével jelentősen hozzájárult a magyar nyelvtudomány fejlődéséhez. Részt vett német–magyar szótár szerkesztésében, megalapozta az összehasonlító mondattant, és 1903-ban a közoktatásügyi miniszter felkérésére elkészítette az új iskolai helyesírást.

Lőrincze Lajos (1915–1993) nyelvész kutatási területei a névtudomány, a nyelvjáráskutatás és a mai magyar nyelv voltak. 1952-ben a Magyar Rádióban ő indította el az Édes anyanyelvünk címmel nyelvművelő sorozatát. Később a Magyar Televízióban is szerkesztett nyelvművelő műsort, és ő volt a műsorvezetője az első betelefonálós adásnak.

Deme László (1921–2011) tudományos tevékenysége részeként és nem mellett egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő (majd Anyanyelvi) Bizottságának tagja. Ezenkívül számos tisztséget viselt a magyar nyelv, nyelvtudomány és nyelvművelés területén. Nevét a Péchy Blankávan közösen szerkesztett Beszélni nehéz című rádiósorozat és a műsorok nyomán kibontakozó iskolai anyanyelvápoló mozgalom tette országosan ismertté.

Grétsy László (1932) nyelvész, főiskolai tanár, nyelvművelő, televíziós műsorvezető, és nem mellesleg a nyelvtudományok kandidátusa. Egyéb tisztségei mellett 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára, majd elnöke. A Vágó Istvánnal közösen vezetett Álljunk meg egy szóra! című műsorával sokat tett a nyelvművelés széleskörű népszerűsítéséért. Kutatómunkája tudományos eredményeit gyakorlati alkalmazásra szánta, célja mindig az volt, hogy érvényesüljenek a nyelvhelyesség sajátos szempontjai.

EuropaiNyelvmuvelesBorito.jpg
Az Európai nyelvművelés címlapja (2008., szerk. Balázs Géza)

A XX. században az írók közül – mások mellett – Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Illyés Gyula, Kolozsvári Grandpierre Emil és tettek a legtöbbet a magyar nyelv helyzetének, presztízsének javításáért. Illyés Gyula a Szellem és erőszak című, 1978-ban kiadott kötetében a világon talán elsőként vetette föl a közösségi nyelvi jogok kérdését. Sajnos mindez három és fél évtized múltán is aktuális. Gondoljunk a szlovák nyelvtörvényre, állampolgársági törvényre, a még mindig érvényben lévő Beneš-dekrétumokra; a romániai oktatáspolitikára és a székely autonómiatörekvések megakadályozására.

AMagyarNyelvMuzeuma.jpg
A Magyar Nyelv Múzeuma Kazinczy Ferenc szülőhelyén: Sátoraljaújhely–Széphalmon

A nyelv nem csak a nyelvészek ügye, és nem csak a nemzeti identitás szempontjából fontos. Mindenkinek szembe kell néznie nyelvi jellegű kihívásokkal. Például a szakembereknek szaknyelviekkel. Folyamatos feladat a terminológia fejlesztése, a határon túli szétfejlődő szakkifejezések egységesítésének segítése. Mindezt valahol össze kell hangolni, szervezni, irányítani. Az egyéni erőfeszítések, a helyi tudományos, oktatási és ismeretterjesztési munkák mellett szükség van olyan központi intézményre, amelyik általában összefogja az anyanyelvünk, nemzeti művelődésünk, nemzeti emelkedésünk ügyét. Ahogyan a legtöbb európai országban már megtették, úgy Magyarországon is létre kell hozni egy ilyen intézményi kereten belül azokat a tudományos és szervező csoportokat, amelyek kutatják, értékelik a magyar nyelv történeti múltját és sokszínű jelenét, konferenciákat szerveznek, tudományos és ismeretterjesztő kiadványokat adnak közre, kulturális programokat szerveznek, nyelvi tanácsadó és szómagyarító szolgálatot tartanak fenn.

Deák-Sárosi László

Kapcsolódó rendezvény: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia és az Anyanyelvápolók Szövetsége ünnepsége 2012. november 13-án 14.30-kor a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Budapest, V., Károlyi Mihály utca 16.).

• Publikálva: 2012.11.12. 15:03 • Címke: közösség

Digitális Irodalmi Akadémia